Sarah Kim

 Sarah Kim | Vice President, Client and Agency Partnerships | Novus Media LLC